در این ۱۰ مهارت با تفاوت جایگاه صفت و قید، استفاده صفت بعد از افعال ربطی، استفاده قید و صفت در کنار اسم، تشخیص صفت ly-دار، استفاده درست از صفات اسنادی، صفات فاعلی و صفات مفعولی، حرف تعریف با اسامی مفرد قابل شمارش، تفاوت حرف تعریف a و an، هماهنگی حرف تعریف با اسم بعد آن و موارد کاربرد حرف تعریف آشنا می‌شوید و نکات مربوط به آن‌ها را به همراه حل تمرین و تست فرا می‌گیرید. برای دیدن هر مهارت و شنیدن وُیس آموزشی بر اون کلیک (تَپ) کنید.