در این ۴ مهارت با تشخیص فعل و فاعل و هماهنگی آنها، هماهنگی فعل با مفعول حرف اضافه، هماهنگی فعل و فاعل در موارد وارونگی و هماهنگی فعل و فاعل در موارد ضمیر مبهم آشنا می‌شوید و نکات مربوط به آن‌ها را به همراه حل تمرین و تست فرا می‌گیرید. برای دیدن هر مهارت و شنیدن وُیس آموزشی بر اون کلیک (تَپ) کنید.