در این ۹ مهارت با فعل have، افعال to be، افعال modal، استفاده هم‌زمان از زمان حال ساده و گذشته ساده، زمان‌های افعال، تفاوت قیدهای زمان، آینده افعال و فعل مجهول آشنا می‌شوید و نکات مربوط به آن‌ها را به همراه حل تمرین و تست فرا می‌گیرید. برای دیدن هر مهارت و شنیدن وُیس آموزشی بر اون کلیک (تَپ) کنید.