در این ۳ مهارت با تفاوت دو فعل make و do، تفاوت like, alike, unlike و dislike و تفاوت other, another و others آشنا می‌شوید و نکات مربوط به آن‌ها را به همراه حل تمرین و تست فرا می‌گیرید. برای دیدن هر مهارت و شنیدن وُیس آموزشی بر اون کلیک (تَپ) کنید.