در این ۹ مهارت با رابط هم پایه، رابط‌های قیدی، جمله واره‌های اسمی و وصفی و عبارت قیدی آشنا می‌شوید و نکات مربوط به آن‌ها را به همراه حل تمرین و تست فرا می‌گیرید. برای دیدن هر مهارت و شنیدن وُیس آموزشی بر اون کلیک (تَپ) کنید.